Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu správu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie, presadzuje záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Dbá na uchovávanie plurality informácii v spravodajských reláciách, dohliada na ochranu ľudskej dôstojnosti a ochranu maloletých v rozhlasovom a televíznom vysielaní a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

AktualityPrípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Palisády 36, 811 06 Bratislava, Tel:+ 421 2 2090 65 03, Fax: + 421 2 2090 65 35, E-mail: office@rvr.sk, www.rvr.sk